Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Staat van de corporatiesector 2020

Uitdagingen in beeld

Voor het eerst sinds jaren staat woningbouw weer bovenaan de (politieke) agenda en daarmee ook de rol van woningcorporaties. Met 2,4 miljoen woongelegenheden zijn corporaties een belangrijke partij om de opgelopen wachttijden terug te dringen en de betaalbaarheid van wonen te garanderen. Ook de duurzaamheidsdiscussie is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. De corporaties functioneren als startmotor bij het terugdringen van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Voeg daarbij de aanhoudende druk op de leefbaarheid in de wijken met hoofdzakelijk corporatiebezit, en de uitdaging waar woningcorporaties voor staan is compleet.

In de Staat van de corporatiesector komen al deze uitdagingen letterlijk in beeld en worden vertaald naar infographics, visuals en grafieken. De Staat van de corporatiesector 2020 levert een onafhankelijke bijdrage aan de maatschappelijke discussie.

Staat van de corporatiesector 2020